Kwaliteits- en Milieubeleid

Het Periskal handboek beschrijft de gecontroleerde wijze waarop de processen rondom het beheer van de activiteiten binnen Periskal tot stand komen en maakt deel uit van het managementsysteem van Periskal.
Bij het maken van het handboek is rekening gehouden met de eisen voor kwaliteitsmanagementsystemen zoals deze zijn vastgelegd in de internationale norm ISO 9001:2015 en met de eisen voor milieumanagementsystemen zoals deze zijn vastgelegd in de internationale norm ISO 14001:2015.

De scope van de Periskal Managementsystemen geldt voor Verkoop, projectmanagement, software ontwikkeling en beheer, support en service van navigatiesoftware voor de binnenscheepvaart, visserij en zeevaart alsmede het uitvoeren van gerelateerde dienstverlening (o.a. Cartografie).

Het beleid van de directie van Periskal is erop gericht, dat de procedures op een effectieve en economisch verantwoorde wijze worden uitgevoerd en in stand gehouden. Doel van het managementsysteem is om de interne organisatie van Periskal goed te laten functioneren en kritisch te blijven beoordelen om zodoende nog beter aan de verwachtingen van de medewerkers, de klanten en de andere stakeholders te voldoen.

De directie van Periskal bevestigt dat de producten en diensten met betrekking tot de navigatie toepassingen voor de binnenscheepvaart voldoen aan de wet en regelgevingen terzake opgesteld door diverse nationale en internationale instellingen en organisaties. Verder komen de geleverde producten en diensten tegemoet aan de eisen die door de klanten van Periskal gesteld worden en die gebruikelijk zijn in de scheepvaart.

De Periskal organisatie is verbonden met de omgeving en dus ook met de veranderingen die hierin plaatsvinden. Voor Periskal is het belangrijk om te zorgen dat de producten en de dienstverlening zo veel mogelijk bijdragen aan een gezonde omgeving.
Periskal is geen zogenoemd productiebedrijf maar louter een administratieve organisatie.  België heeft geen specifieke milieueisen in de vorm van wet- en regelgeving waaraan een organisatie als Periskal moet voldoen.  Het milieubeleid richt zich dan ook op de bescherming van het milieu, namelijk op die aspecten waarop Periskal een invloed kan hebben.  De milieuthema’s waar het beleid van toepassing is, zijn lucht, afval en energie.
Het Periskal milieubeleid reflecteert de verschillende thema’s in concrete toepassingen om de uitstoot van verontreinigende stoffen of afval te voorkomen, te verminderen of te beheersen en om de nadelige invloed op het milieu te vermijden of te verminderen.

Als directievertegenwoordiger en kwaliteitscoördinator is aangewezen de Office & Quality Manager. Deze draagt zorg voor de opzet en onderhoud van het managementsysteem.

De directievertegenwoordiger vertegenwoordigt het bedrijf naar de officiële certificeringinstantie. Het management team (MT) is verantwoordelijk voor het invoeren en werken volgens de procedures en normen die in het Periskal handboek zijn vastgelegd.

De kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor de publicatie en distributie van de relevante documentatie. Minimaal één keer per jaar wordt een controle uitgevoerd op alle onderdelen van het managementsysteem. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. Rapportage van de bevindingen en eventuele voorstellen tot corrigerende en preventieve maatregelen worden schriftelijk vastgelegd en aan de directie en de verantwoordelijke medewerkers voorgelegd.

De medewerkers van Periskal die worden genoemd in het handboek, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het in het handboek beschreven managementsysteem.

Directie Periskal Group

Marc Persoons & Wim Kalfsvel

 

Średni koszt prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych http://kupicpigulki.pl/viagra/ najlepsze pigułki, aby schudnąć szybko dla kobiet
© 2019 Periskal group, All rights reserved. Privacy Statement | Terms of use