Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der Text ist nur in eine niederländische Version verfügbar (siehe unten)

 

Algemene en Garantievoorwaarden Periskal cvba

Algemene voorwaarden

Artikel 1 :
1. Alle bestellingen en leveringen van goederen en diensten zijn onderworpen aan volgende algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de wederpartij. Afwijkingen van deze zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Indien er een contract is opgemaakt, primeren de specifieke bepalingen op onderstaande algemene voorwaarden en vullen deze aan, waarbij wederpartij ermee akkoord gaat dat dit contract en de algemene voorwaarden opgesteld zijn in de Nederlandse, Franse of Engelse taal.
2. Aanvaarding van een wisselbrief brengt geen schuldvernieuwing met zich zodat de huidige voorwaarden integraal van toepassing blijven.

Artikel 2 :
1. Alle prijzen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, exclusief verzendkosten en BTW. Prijzen zijn jaarlijks aanpasbaar voor alle soorten van onderhoud, service en producten.
2. Prijslijsten van catalogi, internet en offertes zijn louter indicatief en dienen uitdrukkelijk te worden aanvaard en geaccepteerd door Periskal cvba.
3. Periskal cvba levert de wederpartij enkel een niet-exclusief gebruiksrecht op de software, verstrekt diensten en levert, na afsluiting van een onderhoudscontract, het onderhoud (maintenance) aan het geleverde. De wederpartij kan in geen geval de software aan derden verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid geven. De software mag evenmin kosteloos aan derden afgestaan worden of te hunnen behoeve gebruikt worden zonder voorafgaandelijke toestemming van Periskal cvba.
4. Beide partijen verbinden zich ertoe alle gegevens die hun in het kader van onderhandelingen of overeenkomsten meegedeeld worden of ter kennis komen, met betrekking tot de commerciële activiteiten van partijen, als strikt vertrouwelijk te behandelen, zelfs na beëindiging van deze overeenkomst.
5. Voor software geschiedt de overdracht van het niet exclusieve gebruiksrecht op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs, niet alleen van de goederen waarop de overdracht van het gebruiksrecht betrekking heeft, doch ook op de betalingen van alle eerdere en latere leveringen en verrichte diensten met inbegrip van de schadevergoeding, intresten en kosten. De eigendomsoverdracht van de hardware geschied evenzo na volledige betaling van de prijs. Daarbij verleent de koper aan Periskal cvba het recht de niet (volledig) betaalde goederen op te halen, waar het zich ook moge bevinden.

Artikel 3 :
1. De leveringstermijn alsmede het tijdstip waarop dient geleverd, is louter indicatief en niet bindend. Periskal cvba kan op deze grond niet in gebreke worden gesteld. De koper kan bij niet naleving van de voorziene leveringstermijn/servicetermijn niet de verbreking of de ontbinding van de overeenkomst eisen, laat staan schadevergoeding vorderen.
2. Periskal cvba is gerechtigd deelleveringen te doen. De goederen reizen steeds op last van de koper, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook. Extra kosten voor spoedverzendingen en service (reparaties en installaties) zijn eveneens steeds ten laste van de koper.
3. De levering dient binnen de 8 dagen aangetekend geprotesteerd, indien men zich wenst te beroepen op gebreken of onjuistheden in het geleverde. Dit is een termijn na dewelke men noch enig gebrek noch enige onjuistheid alsnog kan inroepen. Dit protest ontheft de wederpartij niet van zijn betalingsverplichting.
4. Goederen en diensten worden steeds beschouwd als in goede staat geleverd. Producten worden niet teruggenomen. Klachten aan niet eigen geproduceerde producten, worden voorgelegd aan de fabrikant, dewelke wordt aangesproken binnen zijn garantieverplichting. Periskal cvba kan niet worden aangesproken voor schade dewelke gerelateerd is aan producten dewelke worden betrokken bij derden.

Artikel 4 :
1. Alle facturen zijn, behoudens andersluidende vermelding op de factuur, betaalbaar 30 dagen na uitgiftedatum.
2. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 10% verschuldigd. Elke begonnen maand wordt als een verlopen maand beschouwd. Bij in gebreke blijven tot betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is wederpartij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag bij wijze van vergoeding voor geleden schade, minimumbedrag van 40 EUR, onverminderd de gerechtelijke intresten en de rechtsplegingsvergoeding.
3. In de mate waarin verschillende partijen eenzelfde overeenkomst sluiten met Periskal cvba, zijn allen hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomst.
4. In de mate waarin de overeenkomst dient ontbonden te worden door Periskal cvba bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving 8 dagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven, is wederpartij een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25% van het factuurbedrag. In de mate waarin Periskal cvba een hogere schade bewijst, kan zij volledige schadevergoeding vorderen in plaats van de conventioneel overeengekomen forfaitaire schadevergoeding van 25%.
5. In de mate waarin de wederpartij haar verbintenissen ten opzichte van Periskal cvba niet nakomt, is Periskal cvba niet gebonden haar verplichtingen ten opzichte van de wederpartij na te komen.
6. Afhankelijk van de wens van de klant wordt de factuur per post of per mail opgestuurd. Facturen die per mail worden verstuurd hebben dezelfde rechtsgeldigheid als facturen die per post worden verstuurd. Klanten die de factuur per mail ontvangen, kunnen op specifieke vraag ook nog een kopie per post krijgen.

Artikel 5 :
1. Periskal cvba kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt m.b.t. de werking of niet-werking van de software en hardware.
2. Periskal cvba kan evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van niet-uitvoering van de overeenkomst door overmacht. Als overmacht wordt beschouwd : oorlog, oorlogsomstandigheden, brand, overstroming, overheidsmaatregelen, overschrijding van de levertijden door leveranciers, diefstal, onbereikbaarheid.
3. Periskal cvba is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of schade te wijten aan productiefouten, eigen fouten van de koper, materiaal fouten of verkeerde montage door een van de medewerkers en/of derden installateurs.
4. Periskal cvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en gegevens van de door haar toegeleverde kaarten. Deze kaarten zijn gesteund op de gegevens dewelke worden overhandigd door de nationale officiële instanties dewelke de verantwoording blijven dragen van de geleverde informatie.

Artikel 6 :
1. Het Belgisch recht is toepasselijk op de gesloten overeenkomsten.
2. Uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst.

Garantievoorwaarden

Klachten aan niet eigen geproduceerde producten worden voorgelegd aan de fabrikant, dewelke wordt aangesproken binnen zijn garantieverplichting.
Indien de door Periskal geleverde producten onder de garantie valt van de fabrikant/leverancier, dient het materiaal voor herstelling te worden teruggestuurd naar Periskal op kosten van de klant.
In dit geval wordt er bij een eventuele herinstallatie van de Periskal software geen kosten aangerekend aan de klant, alle verzendkosten zijn echter steeds ten laste van de klant.
De slechte werking van en/of de schade aan het geleverde materiaal valt in geen geval onder de garantievoorwaarden van de fabrikant/leverancier indien de slechte werking te wijten is aan o.a. onoordeelkundig gebruik, verkeerde aansluitingen, moedwillig aangebrachte schade, enz. (deze opsomming is niet limitatief).

 

 

Średni koszt prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych http://kupicpigulki.pl/viagra/ najlepsze pigułki, aby schudnąć szybko dla kobiet
© 2024 Periskal group, All rights reserved. Privacy Statement | Terms of use